Menu Content/Inhalt
Βιώσιμη Κοινότητα arrow Σελίδες Ιστορίας arrow Συνεταιριστικό Φαρμακείο το 1936
ban-pastf.jpg
Συνεταιριστικό Φαρμακείο το 1936

ygeionsyn3.jpg«Εν Άνω Κορακιάνα σήμερον την 29ην του μηνός Νοεμβρίου του έτους 1936 ημέραν Κυριακήν και ώραν 6ην μ.μ. τα μέλη του υγειονομικού Συνεταιρισμού Άνω Κορακιάνας επαρχίας Όρους, ο «Ιπποκράτης», συνήλθον εις συνεδρίασιν εν τω Κοινοτικώ Γραφείω κατόπιν νομίμου προσκλήσεως της προσωρινής Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της προσωρινής επιτροπής κ. Σπυρίδων Ρέγγης περί ώραν 6ην μ.μ. και 30' καταλαμβάνει την έδραν του και κυρήττει την έναρξιν της συνεδριάσεως.
Αναγιγνώσκεται ο κατάλογος των μελών και ευρέθησαν παρόντα 28 επί συνόλου 38...»

Ο προσωρινός Πρόεδρος ενημερώνει τους παρευρισκόμενους ότι εγκρίθηκε από το Υπουργείο Γεωργίας ο Υγειονομικός Συνεταιρισμός και επομένως απαιτείται εκλογή Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου. Μετά από μυστική ψηφοφορία εξελέγησαν ομοφώνως:

για το Διοικητικό Συμβούλιο οι
Σπυρίδων Ρέγγης
Ιωάννης Αθ. Μαρτζούκος
Σωτήριος Κένταρχος
Ιωάννης Χρ. Σαββανής
Ναπολέων Αλ. Μεταλληνός

για δε το Εποπτικό Συμβούλιο οι
Βασίλειος Σπ. Νικολούζος
Αλέξιος Γεωρ. Μεταλληνός
Θωμάς Γεωρ. Μεταλληνός
Ιωάννης Βασ. Κένταρχος
Ξενοφών Μπαλατσινός
Σπυρίδων Ιω. Μεταλληνός

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ο Σπυρίδων Ρέγγης.

Το πρώτο θέμα, όπως ήταν αναμενόμενο, που θα απασχολήσει το Συνεταιρισμό είναι η ίδρυση Φαρμακείου και ο διορισμός Διευθυντή και για το σκοπό αυτό θα συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση στις 6 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

Εισηγούμενος ο Πρόεδρος λέει ότι «ο πρώτος και κύριος σκοπός του ιδρυθέντος Συνεταιρισμού είναι η ίδρυσις φαρμακείου, δια του οποίου θα δυνηθή να παρέχη εις τους Συνεταίρους τα αναγκαιούντα εις αυτούς φάρμακα, ου μόνον ακριβώς κατά την εκτέλεσιν των συνταγών, αλλά και εις τιμάς ευθυνάς. Δια τούτο νομίζω ότι η Συνέλευσις οφείλει να αποφασίση περί της ιδρύσεώς του».

Πράγματι η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομόφωνα την ίδρυση φαρμακείου και αναθέτει τη διεύθυνσή του στον ιατρό του χωριού Σπυρίδωνα Γλυκιώτη. Ο ιατρός και το φαρμακείο εκτός από τους συνεταίρους και τις οικογένειές τους θα εξυπηρετούν και μη συνεταίρους.

Η Γενική Συνέλευση θα κληθεί μετά από μερικές ημέρες (17 Ιανουαρίου 1937) να λάβει άλλη μια σημαντική απόφαση: την ίδρυση Ταμείου αυτασφάλισης υγείας  των κατοίκων. Ο διευθυντής κ. Γλυκιώτης εισηγείται και η Συνέλευση αποφασίζει, την ίδρυση του Ταμείου για τα μέλη του Συνεταιρισμού και τις οικογένειές τους, εις το οποίο αυτοί θα καταθέτουν κάποιο ποσό (με τη μορφή ατομικού λογαριασμού), το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε περίπτωση ασθένειάς τους στο μέλλον. Το ποσό αυτό μπορεί να ανέλθει έως τις 1.500 δραχμές για κάθε μέλος και θα καταβάλλεται επ' αυτού τόκος (του Ταμιευτηρίου της Τράπεζας) μόλις συμπληρωθεί το ποσό. Επίσης κρίνεται απαραίτητος ο εφοδιασμός όλων των συνεταίρων με ατομικά βιβλιάρια υγείας. «Τα βιβλιάρια τούτα θα είναι οικογενειακά, θα αναγράφωνται δε εν αυτοίς άπασαι αι τυχόν ασθένειαι, αίτινες ήθελον προσβάλη τα μέλη της οικογενείας, αι προφυλάξεις αίτινες δέον να λαμβάνονται κι άλλα, εις τρόπον ώστε να φαίνεται εξ αυτού η κατάστασις της υγείας όλων των μελών της οικογενείας του συνεταίρου».

Σε επόμενη συνεδρίαση (11 Απριλίου 1937) η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη σύναψη δανείου 50.000 δραχμών για την προμήθεια φαρμάκων για το συνεταιριστικό φαρμακείο, καθώς και για τον Κανονισμό Λειτουργίας του.

Το Νοέμβριο του 1937 τα μέλη του Συνεταιρισμού ανέρχονται πλέον από 38 σε 55.

Στις 20 Φεβρουαρίου του 1938 ο Πρόεδρος ανακοινώνει στα μέλη της Συνέλευσης ότι ο Διευθυντής του Φαρμακείου αναγκάστηκε να το κλείσει κατόπιν ενεργειών του Φαρμακευτικού Συλλόγου Κέρκυρας, προκειμένου να αποφύγει ποινική δίωξη. Υπό αυτές τις συνθήκες το Διοικητικό Συμβούλιο είχε προβεί ήδη στις παρακάτω ενέργειες:
α. Υπέβαλε αίτηση στο Υπουργείο Κρατικής Υγιεινής για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου.
β. Υπέβαλε υπόμνημα στον Αρχηγό της Εθνικής Κυβέρνησης κ. Ιωάννη Μεταξά στο οποίο να εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαίο το συνεταιριστικό φαρμακείο και με το οποίο ζητούσε την υποστήριξή του.
γ. απέστειλε τηλεγράφημα στον διακεκριμένο συμπολίτη ιατρό κ. Μάνθο Μεταλληνό, Διευθυντή της ΣΩΤΗΡΙΑΣ, προκειμένου να ενεργήσει και αυτός για τη χορήγηση της άδειας
δ. περιέκοψε τα έξοδα του φαρμακείου.

ygeionsyn1.jpgΤο Νοέμβριο του 1938, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη του Συνεταιρισμού είχαν αυξηθεί ήδη στα 102.

Στις 20 του ιδίου μήνα, η Γενική Συνέλευση αποδέχεται την παραίτηση του Διευθυντή κ. Γλυκιώτη, καθόσον προ μηνών αυτός  έφυγε από το χωριό, δηλώνοντας ότι δεν θα επανέλθει. Η Συνέλευση αποφασίζει να αναθέσει τα καθήκοντα του Διευθυντή στον ιατρό Αριστοτέλη Αυλωνίτη ο οποίος έχει εγκατασταθεί στο χωριό ως Κοινοτικός ιατρός, κατόπιν του εράνου τον οποίον έκανε για το σκοπό αυτό η Κοινότητα. Στην ίδια συνεδρίαση υποβάλλει την παραίτησή του και ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού κ. Ρέγγης και εκλέγεται νέος Πρόεδρος ο Κωνσταντίνος Νικ. Κοντοστάνος.

Η Γενική Συνέλευση της 8ης Μαϊου 1939 θα είναι και η τελευταία για τον Υγειονομικό Συνεταιρισμό «Ιπποκράτης» της Άνω Κορακιάνας. Εισηγούμενος ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι ο ιατρός Αυλωνίτης δεν θα εξακολουθήσει να διευθύνει το φαρμακείο. Επειδή συνέταιροι έκαναν παράπονα για τις υπερβολικές τιμές των φαρμάκων, ρωτήθηκε εγγράφως ο ιατρός εάν δέχεται να εξακολουθήσει να διευθύνει το φαρμακείο υπό τον όρο να εκδίδει ατομικές συνταγές στο όνομα κάθε συνεταίρου και να αναγράφει σε αυτές την αξία των φαρμάκων και το δικό του κέρδος και η απάντηση ήταν αρνητική. Υπό αυτές τις συνθήκες το Συμβούλιο ήλθε σε συμφωνία με τον  κ. Αυλωνίτη και του παρέδωσε τον εξοπλισμό του φαρμακείου με την υποχρέωση από μέρους του για την τμηματική εξόφληση της συμφωνηθείσας αξίας του. Αυτός ήταν και ο καλύτερος τρόπος για να διασφαλιστεί ο Συνεταιρισμός έναντι των υποχρεώσεών του προς την Τράπεζα.

Η Συνέλευση ενέκρινε τις ενέργειες αυτές του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οποίες διακόπτεται η λειτουργία του φαρμακείου και ο Συνεταιρισμός παραμένει σε αδράνεια, προσωρινή, μέχρι να εξευρεθεί τρόπος για την αναζωογόνησή του.

Πηγή:Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων Υγειονομικού Συνεταιρισμού Άνω Κορακιάνας

 
< Προηγ.   Επόμ. >
Locations of visitors to this page
Forecast | Maps | Radar