Menu Content/Inhalt
"Ο Άη-Μιχαήλης του Βουνού" PDF  | Εκτύπωση |  E-mail
Γράφει ο/η Κβκ   
08.11.14

Σε μια πρόσφατη συνάντησή του με τον Καθηγητή Παναγιώτη Βοκοτόπουλο, ο Βασίλης Ι. Μαρτζούκος εξασφάλισε ένα κείμενο του τελευταίου για την εκκλησία του Άη-Μιχαήλη του χωριού μας, με τίτλο «ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΪ-ΜΙΧΑΗΛΗ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ». Μικρό απόσπασμα του κειμένου αυτού παραθέτουμε στη συνέχεια, παραμονή της εορτής των Αρχαγγέλων…

 agiosmichel2014.jpg«Τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τοῦ μονόχωρου ξυλόστεγου ναοῦ τοῦ Ταξιάρχη Μιχαὴλ στὴν Ἄνω Κορακιάνα Κερκύρας ἀνάγεται στὸν 11ο αἰῶνα καὶ διασώζει τοιχογραφίες ποὺ παρουσιάζουν πολλὲς ὁμοιότητες μὲ τὸν διάκοσμο τοῦ χρονολογημένου στὸ 1074/5 ναΐσκου τοῦ Ἁγίου

Μερκουρίου στὸ γειτονικὸ χωριὸ Ἅγιος Μάρκος, π.χ. στὴν Θεο φάνεια τοῦ ἀνατολικοῦ ἀετώματος, στὴν ἀπεικόνιση τοῦ ἐπωνύμου ἁγίου στὸ τεταρτοσφαίριο τῆς ἁψῖδος καὶ στὴν χρήση τῆς ἰσοψηφίας τῆς λέξεως ἀμὴν στὴν κτιτορικὴ ἐπιγραφή….

Oἱ τοιχογραφίες τοῦ 11ου αἰῶνος τοῦ Ἅϊ-Mιχαήλη ἐντάσσονται στὴν ἱερατικὴ ἢ ἐκφραστικὴ τεχνοτροπία, μιὰ καλλιτεχνικὴ κοινή, ποὺ κυριαρχεῖ ἀπὸ τὸν 9ο μέχρι τὸν 11ο αἰῶνα, κυρίως ὅμως τὸ β´ τέταρτο τοῦ 11ου, σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας καὶ στὶς

περιοχὲς ποὺ ἐπηρέαζε, ὅπως ἡ Bενετία καὶ ἡ Pωσία. Tὴν χαρακτηρίζουν ἡ ἔμφαση στὴν πνευματικότητα τῶν στατικῶν μετωπικῶν μορφῶν μὲ σχηματοποιημένα αὐστηρὰ χαρακτηριστικὰ καὶ συχνὰ ἀδέξιες στάσεις, οἱ ἐπί πεδες ἐπιφάνειες, ὁ τονισμὸς τοῦ γραμμικοῦ στοιχείου. Ἀπαντᾶ σὲ ψηφιδωτὰ σύνολα ἐμβληματικῶν μνημείων, ὅπως ἡ Ἁγία Σοφία Θεσσαλονίκης, ὁ Ὅσιος Λουκᾶς καὶ ἡ Ἁγία Σοφία Kιέβου ἀλλὰ καὶ στὶς τοιχογραφίες ταπεινῶν ξωκκλησιῶν. Tὸν 12ο αἰῶνα ἐκτοπίζεται στὰ σημαντικὰ κέντρα ἀπὸ τὰ νέα καλλιτεχνικὰ ρεύματα ἀλλὰ ἐπιζεῖ στὴν περιφέρεια, ἰδίως στὴν περιοχὴ τῆς Ἀδριατικῆς. Στὴν ἴδια τεχνοτροπία ἀνήκει καὶ ἡ ἀποτειχισμένη τοιχογραφία τοῦ ἁγίου Ἀρσενίου στὸν ναὸ τῶν Ἁγίων

Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου στὴν πόλη τῆς Kερκύρας. Tὸ πλάσιμο καὶ ἡ μορφὴ τῶν γραμμάτων μοιάζουν πολὺ μὲ τῶν μνημείων ποὺ μᾶς ἀπησχόλησαν, καὶ τὰ ὀρθάνοικτα μάτια θυμίζουν τοὺς ἁγίους τοῦ Ἁγίου Mερκουρίου, τὰ λιγοστὰ ὅμως αὐτὰ στοιχεῖα μιᾶς μόνο μορφῆς δὲν ἀρκοῦν γιὰ νὰ δεχθοῦμε μὲ βεβαιότητα ὅτι τὸ ἴδιο συνεργεῖο δούλεψε στὴν πρωτεύουσα τοῦ νησιοῦ. Tὸ βέβαιο εἶναι ὅτι κατὰ τὰ μέσα τῆς β´ πεντηκονταετίας τοῦ 11ου αἰῶνος δραστηριοποιεῖται στὴν βόρειο Kέρκυρα ἕνα ἐργαστήριο ἀξιοπρόσεκτο γιὰ τὴν χρήση ἀρχαϊστικῶν στοιχείων στὴν εἰκονογραφία (Θεοφάνεια στὸ ἀνατολικὸ ἀέτωμα, ἐπώνυμος ἅγιος στὴν ἁψίδα, ἰσοψηφία τοῦ ἀμὴν στὶς ἐπιγραφές) καὶ συγχρόνως νεωτερισμῶν, ὅπως ἡ ἀπεικόνιση τῆς ἁγίας Mαρίνας ποὺ καταβάλλει τὸν Bεελζεβοὺλ στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Mάρκου, καθὼς καὶ γιὰ τὴν σχέση του μὲ τὴν μνημειακὴ ζωγραφικὴ τῆς Kάτω Ἰταλίας. Oἱ κερκυραϊκὲς μάλιστα παραστάσεις τῆς Θεοφανείας φαίνονται ἀρχαιότερες ἀπὸ τὰ γνωστὰ ἰταλιωτικὰ παραδείγματα.»

ΣΗΜ.: Οι τοιχογραφίες που αναφέρονται παραπάνω έχουν εδώ και δεκαετίες αποκολληθεί από τους αρχαιολόγους και μεταφερθεί σε Μουσείο. 
< Προηγ.   Επόμ. >
Locations of visitors to this page
Forecast | Maps | Radar