Menu Content/Inhalt
Βιώσιμη Κοινότητα arrow Σελίδες Ιστορίας arrow Ίδρυσις Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού
ban-pastf.jpg
Ίδρυσις Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού
«Δια να συστηθή ένας Γεωργικός Συνεταιρισμός απαιτείται:
Να συνέλθουν τουλάχιστον επτά γεωργοί, καλλίτερον 20-30, να καταλάβουν καλά το Καταστατικόν, να το συμπληρώσουν εις μερικά μέρη και να το υπογράψουν...
                                     katsynet2.jpg

Έπειτα θα λάβη τον κόπον μία προσωρινή επιτροπή ή ο Πρόεδρος της Κοινότητος να στείλη εις το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας:
α. το καταστατικόν, το οποίον έχει υπογραφή
β. έν αντίγραφον του καταστατικού ή άλλο έντυπον, όμοιον με το πρώτον, το οποίον εις την θέσιν των υπογραφών θα έχη καθαρογραμμένα τα ονόματα των υπογραψάντων, δια να σταλή από το Υπουργείον εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφ' ου εγκριθή και
γ. έν πιστοποιητικόν του Προέδρου της Κοινότητος, εφ΄απλού χάρτου, ότι οι υπογράψαντες το Καταστατικόν έχουν τας ιδιότητας και τα προσόντα, τα οποία απαιτεί το Καταστατικόν από τους συνεταίρους (άρθρ. 5).

Άμα δημοσιευθή το Καταστατικόν εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα γίνη η πρώτη Γενική Συνέλευσις, η οποία θα εκλέξη το Διοικητικόν και το Εποπτικόν Συμβούλιον και θα λάβη τας αποφάσεις, αι οποίαι θα είναι αναγκαίαι δια τας πρώτας εργασίας του συνεταιρισμού.

Αμέσως μετά τας εκλογάς, το Διοικητικόν Συμβούλιον θα στείλη εις το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας και το Ειρηνοδικείον:
α. αντίγραφον του πρακτικού της πρώτης Γενικής Συνελεύσεως, κατά την οποίαν έγιναν αι εκλογαί
β. δήλωσιν, η οποία θα περιέχη τα ονόματα και αυτογράφους τας υπογραφάς των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου και ιδιαιτέρως των μελών, τα οποία κατά τον άρθρον 22 εκπροσωπούσι τον Συνεταιρισμόν
γ. κατάλογον, ο οποίος θα περιέχη τα ονόματα όλων των συνεταίρων κατ' αλφαβητικήν τάξιν, την κατοικίαν και το επάγγελμα αυτών. Εάν δε πρόκειται περί συνεταιρισμού με περιορισμένην ευθύνην, θα περιέχη και τον αριθμόν των μερίδων, δια τας οποίας ενεγράφη έκαστος (άρθρον 35 του νόμου 602)».

Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες, στις 15 Ιουνίου του1918 κατατέθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο προς έγκριση, σχέδιο Καταστατικού του «Γεωργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Άνω Κορακιάνας (ΣΥΝ.Π.Ε.).

katsynet1.jpgΣκοπός του Συνεταιρισμού ήταν να «ανακουφίζει οικονομικώς τους συνεταίρους, αλλά συγχρόνως και να αναπτύσσει αυτούς πνευματικώς και ηθικώς». Ειδικότερα, οι βασικότερες των προβλεπόμενων λειτουργιών του ήταν: 


-Παροχή εντόκων δανείων από τις καταθέσεις των ιδίων των συνεταίρων, για παραγωγικούς σκοπούς
-Αποδοχή εντόκων καταθέσεων των συνεταίρων
-Πώληση προϊόντων συνεταίρων
-Παραγωγική δραστηριότητα
-Απόκτηση εργαλείων για χρήση από τους συνεταίρους κ.ά.

 Η αξία της συνεταιριστικής μερίδας ήταν 50 δραχμές, ενώ το δικαίωμα εγγραφής ήταν 3 δραχμές. Κάθε συνέταιρος μπορούσε να διαθέτει από 1-100 μερίδες, αλλά μόνο μία ψήφο. 

Εκούσια διάλυση του Συνεταιρισμού δεν μπορούσε να γίνει εφόσον δεν την επιθυμούσαν τουλάχιστον 7 μέλη.

Τα μέλη της Διοίκησης εκλέγονταν με τέτοιον τρόπο ώστε «το σύνολον αυτών να έχη όσον το δυνατόν ακριβεστέραν γνώσιν των συνθηκών όλων των κατοίκων της περιοχής του συνεταιρισμού». Κάθε δύο χρόνια εξέρχονταν εναλλάξ δύο και τρία μέλη τα οποία αντικαθίσταντο με νέα εκλογή. Τα αξιώματα των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου «είνε τιμητικά και αι υπηρεσίαι αυτών παρέχονται δωρεάν».

Το Καταστατικό υπογράφτηκε στις 22 Απριλίου 1918 από  38 άτομα.
 katsynet3.jpg
                                                                     katsynet4.jpg

Η πρώτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο τις 8 Ιουλίου του 1918, με προσωρινό πρόεδρο τον Πολυχρόνιο Κεφαλλωνίτη και πρακτικογράφο τον Μάνθο Μεταλληνό. Παρόντα μέλη 24. Από τις αρχαιρεσίες προέκυψαν τα πρώτα (Διοικητικό και Εποπτικό) Συμβούλια.

Α. 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους: Γεράσιμο Σαββανή (Πρόεδρο), Γεράσιμο Ιωνά (Αντιπρόεδρο), Πολυχρόνιο Κεφαλλωνίτη (Γραμματέα), Κοσμά Μαρτζούκο (ταμία) και Μιχαήλ Λάσκαρη (Μέλος) 

Β. 6μελές Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους: Σπύρο Μαρτζούκο, Αριστείδη Αδαμαντίδη, Ευάγγελο Μεταλληνό, Ιωάννη Σαββανή-ιερέα, Δημήτριο Μεταλληνό και Βασίλειο Ζερβόπουλο. 

 
< Προηγ.   Επόμ. >
Locations of visitors to this page
Forecast | Maps | Radar